گرامر کره ای

صرف افعال و صفات

/conjugation

اصول صرف افعال و صفات در  زمانها و موقعیتهای مختلف