گرامر کاربردی

ساختار جمله در زبان کره ای

/korean-sentence-structure

در این مبحث اجزای جملات در زبان کره ای و برخی قوانین اولیه و اصلی رو مطالعه خواهیم کرد.