هفته یازدهم

هفته یازدهم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-2

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک" - هفته یازدهم - لغات 1199 تا 1318