هفته پانزدهم

هفته پانزدهم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک" - هفته پانزدهم - لغات 1678 تا 1797