هفته شانزدهم

هفته شانزدهم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک" - هفته شانزدهم - لغات 1798 تا 1917