هفته دوازدهم

هفته دوازدهم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک" - هفته دوازدهم - لغات 1318 تا 1437