هفته اول

لغات هفته اول

/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA

دراین بخش میتونید بصورت هفتگی لغات جدید یاد بگیرید و تمرین کنید