لغات

انواع غذاخوریها در کره جنوبی

/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

در مطلب امروز نگاهی میکنیم به مکانهای محبوب ویژه صرف غذا در کره و اسامی این مکانها که ممکنه بسیار کاربردی و مفید واقع بشه.


هفته بیست و پنجم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک " - هفته بیست و پنجم - 2878 تا 2997


هفته بیست و چهارم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک " - هفته بیست و چهارم - 2758 تا 2877


هفته بیست و سوم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک " - هفته بیست و سوم - 2638 تا 2757


هفته بیست و دوم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک " - هفته بیست ودوم - 2518 تا 2637


هفته بیست و یکم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک " - هفته بیست و یکم - 2398 تا 2517


هفته بیستم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک " - هفته بیستم - 2278 تا 2397


هفته نوزدهم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک" - هفته نوزدهم - 2158 تا 2277


هفته هجدهم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک" - هفته هجدهم - 2038 تا 2157


هفته هفدهم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85

3000 لغت ضروری برای " آزمون تاپیک" - هفته هفدهم - لغات 1918 تا 2037