جمله سازی

برخی ویژگی های زبان کره ای

/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

فقدان عناصر دستوری که درک کره ای را دشوار میکنند...