لغات

هفته ششم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85

3000 لغت ضروری برای "آزمون تاپیک" - هفته ششم - لغات 601 تا 720


هفته پنجم

/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85

3000 لغت ضروری برای "آزمون تاپیک" - هفته پنجم - لغات 481 تا 600