تاپیک

صرف افعال و صفات

/conjugation

اصول صرف افعال و صفات در  زمانها و موقعیتهای مختلف


ساختار جمله در زبان کره ای

/korean-sentence-structure

در این مبحث اجزای جملات در زبان کره ای و برخی قوانین اولیه و اصلی رو مطالعه خواهیم کرد.


برخی ویژگی های زبان کره ای

/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

فقدان عناصر دستوری که درک کره ای را دشوار میکنند...